Gennemførte projekter

Fra anbringelse til uddannelse - et tværgående samarbejde i Esbjerg Kommune

Fra anbringelse til uddannelse - et tværgående samarbejde i Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune gennemfører i 2015 projektet "Fra anbringelse til uddannelse". Projektet er finansieret af midler fra regeringens satspulje.

Formålet med projektet er, at flere anbragte eller tidligere anbragte unge fra Esbjerg Kommune, får en erhvervskompetencegivende uddannelse og bliver klædt på til at kunne klare sig på fremtidens arbejdsmarked.

Dette skal først og fremmest ske via udvikling og implementering af samarbejdsmodellen ”Vejen til Uddannelse og Beskæftigelse” som ramme for et fast struktureret, tværfagligt samarbejde mellem de to forvaltninger Børn & Kultur  og Borger & Arbejdsmarked (med bl.a. Jobcenter, Socialafdeling og UU) om indsatsen for de anbragte unge i overgangen til en selvstændig voksentilværelse med uddannelse og job.

Modellen skal sikre, at:

  • Uddannelse tænkes ind som en kerneprioriteret i indsatsen over for anbragte unge – på linje med den unges personlige udvikling – og at der i god tid før det fyldte 18. år udarbejdes en fælles plan for den unges uddannelse og job- fremtid, som bliver referencepunktet for det videre tværfaglige samarbejde om og med den unge.
  • Alle fag-personer omkring den unge arbejder efter samme mål, og tilrettelægger indsatsen i fællesskab – med den unge og den unges behov som omdrejningspunkt 
  • Den unge bliver bevidst om sine muligheder – og sit eget ansvar – i forhold bl.a. uddannelse og job, og oplever at der bliver stillet positive forventninger til, at han/hun selv tilrettelægger sin fremtid 
  • De indsatser, der sættes i værk for at støtte den unge frem mod uddannelse og job, bliver bedre og mere målrettede, fordi de udvikles af alle fagpersoner og den unge i fællesskab   
  • Der følges systematisk op med dokumentation og måling på resultaterne af den fælles indsats – så indsatsen kan justeres, hvis resultaterne udebliver, eller vilkårene ændrer sig


Målgruppe

Projektets primære målgruppe er anbragte eller tidligere anbragte unge mellem 15 og 23 år.  

En sekundær målgruppe er de ansatte/fagpersonerne i særligt de to forvaltninger Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked samt eksempelvis anbringelsessteder, uddannelsesinstitutioner mv. som inddrages i samarbejdet med og omkring den unge.

I alt 25 unge vil blive involveret i indsatsen i 2015. Derefter tager vi stilling til, om modellen skal videreføres og implementeres som en fast samarbejdsmodel omkring de anbragte unge.