Ny Mesterlære

Fakta om Ny Mesterlære

Ny mesterlære er den mest praksisrettet adgangsvej af indgangsvejene på erhvervsuddannelserne. Her kan borgeren gennemføre det første halvanden år, af sin uddannelse via praktisk oplæring i en virksomhed, med nogle små suppleringsfag på erhvervsskolen.

Borgeren opnår de samme slutkompetencer som en elev ved grundforløbet 1 og 2 på en erhvervsskole. Borgeren der er i Ny Mesterlære lærer de håndværksmæssige kompetencerne i virksomheden og har mester som mentor/underviser under forløbet. De boglige kompetencer eks. Dansk, Matematik og Engelsk, som der måtte være på uddannelsen, vil borgeren kunne tage over en 18 måneders periode fremfor 20 uger, som hvis de gik på et ordinær grundforløb.

Uddannelseslængden er den samme. Man kan dog søge faglig udvalg omkring nedsættelse eller forlængelse, i forhold til den enkeltes kompetencer. Her arbejdes fra en meritafklaring af kompetencer, der er opnået i forbindelse med virksomhedspraktikker via Jobcenter Esbjerg.

Mesterlæren er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen, virksomheden og borgeren.

Borgeren og virksomheden får en individuel kontaktlære stillet til rådighed, i forhold til vejledning og udarbejdelse af kompetence mål, som borgeren skal opnå i forbindelse med sin Ny Mesterlære aftale. Mester og underviseren fra erhvervsskolen udformer en realistisk uddannelsesplan for borgeren. Parterne aftaler desuden, hvordan de vil følge op, for at sikre borgerens udvikling i oplæringen og på de aftalte områder. Parterne aftaler også omkring fleksibiliteten, i de 12 – 18 måneder Ny Mesterlære kører, i forhold til den grundlæggende praktiske oplæring i virksomheden måske skal suppleres med korte ophold på erhvervsskolen, det være sig i forbindelse med certifikater eller beviser f.eks. Førstehjælpsbevis, truck, m.m.

I forbindelse med de boglige krav uddannelsen stiller, vil borgeren kunne tilbydes undervisning på det enkelte niveau i op til 18 måneder.  Så borgeren vil med en Ny Mesterlære aftale kunne tilbydes undervisning i en længere periode, frem for det ordinære grundforløb på 20 uger. Her kommer fleksibiliteten også ind. Borgeren vil kunne modtage undervisning f.eks. om tirsdagen i de boglige fag omkring 2 til 3 timer og efterfølgende køre tilbage til virksomheden.

Såfremt det lokale VUC center tilbyde aftenundervisning/dagundervisning, på det enkelte niveau vil man også kunne tilrettelægge sådan et forløb, over en periode, så borgeren opnår karakteren bestået 02.

Det skal dog nævnes, at der er forskellige boglige krav på erhvervsuddannelserne som varierer i fag og niveau.

Den praktiske oplæring, i en Ny Mesterlære aftale, afsluttes med en samlet kompetencevurdering, hvori der indgår en praktisk opgave, som stilles af virksomheden og erhvervsskolen i fællesskab. Opgaven udføres som ofte i virksomheden og tager afsæt i det, eleven har arbejdet med i sin Ny Mesterlære periode ca. 12 – 18 måneder.

Den samlede vurdering af borgerens kompetencer går ud på at konstatere, om borgeren har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne forsætte i hovedforløbet. Borgerens kompetencer vurderes ”godkendt/ikke godkendt” af virksomheden og kontaktlæren fra erhvervsskolen i fællesskab. Efterfølgende vil eleven modtage et kompetencebevis, der giver adgang til uddannelsens hovedforløb.

Lovgivningen forskriver , at borgeren i Ny mesterlære kan optages til skoleundervisning i hovedforløbet uden at have opfyldt alle overgangskrav forinden.

Meningen, som også genfindes i hidtil gældende praksis er, at borgeren om nødvendigt, kan få forlænget 1. hovedforløb. Grundet fleksibiliteten vil det også være muligt at indkalde eleven, til et særligt skoleophold mellem afslutningen Ny mesterlære og 1. hovedforløb, så alle overgangskraven kan blive opfyldt.

Det økonomiske grundlag for en mesterlæreelev, vil være overenskomstmæssig løn fra virksomheden. Virksomheden har mulighed for at søge voksenlærling refusion, og AUB ydelse.

  • Ved indgåelse af Ny Mesterlæreaftale stilles der ikke krav om 02 i dansk og matematik før optagelse.
  • Du vil kunne fra første dag arbejde med faget i virksomheden.
  • Du får overenskomstmæssig løn under hele sin uddannelsesperiode.
  • Du får min. 12 og max 18 måneder, til at gennemføre de boglige krav, der stilles til grundforløbet – frem for 20 uger på det ordinære grundforløb. Der kan indgås aftale med anden aktør omkring gennemførelsen af dette.
  • Du, virksomheden og erhvervsskolen får mulighed, for at udarbejde en fleksibel aftale omkring opnåelse af kompetence mål.
  • Indlæringen vil havde en mere praktisk tilgang i virksomheden suppleret med korte perioder på skolen.
  • Du vil under forløbet være medarbejder i virksomheden og deres billede ud af til.
  • Virksomheden har et ansvar for at oplære borgeren i de enkelte kompetencer efter aftale med erhvervsskolen.


Man har en uddannelsesaftale under hele uddannelsesforløbet og skal ikke først efter endt grundforløb ud og finde læreplads eller tilgå skolepraktik.